Infomácie o spracovaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov
ICS - Insurance Complete Services s.r.o.

V súvilosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nadobudli s účinnosťou od 25.05.2018 nové pravidlá spracovania osobných údajov.
Prosíme Vás, aby ste týmto informáciám venovali náležitú pozornosť.

PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVÁJÚCI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

ICS - Insurance Complete Services s.r.o., so sídlom Drieňová 1/F, 821 01 Bratislava, IČO 36 808 652, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.Sro, vl.č. 47081/B (ďalej len „ICS“).

ÚČEL SPRACOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML“).

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klienta, uzavretie a správa zmluvy, rokovanie o zmene zmluvy uskutočnené na návrh klienta, ktorých cieľom je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Rozsah osobných údajov spracúvaných za účelom finančného sprostredkovania podľa Zákona a identifikácie klienta podľa AML stanovujú uvedené zákony, vo vybraných prípadoch ide aj o zdravotné informácie (napr. životné poistenie) a iné údaje nevyhnutné pre finančné sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Osobné údaje slúžia na finančné sprostredkovanie, rokovania o zmluvnom vzťahu, uzatváranie zmlúv, správu zmluvy, realizácia plnení zo zmluvy a evidenciu klientov.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

OSOBY, ktoré majú prístup k vašim osobným údajom

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby spoločnosťou ICS je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s ICS. Ide o servisné spoločnosti ako advokátske kancelárie, finančné inštitúcie, mzdové, daňové a účtovné spoločnosti a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti spoločnosti ICS.

ICS pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

DOBA ÚSCHOVY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ICS uchováva Vaše osobné údaje iba po nevynutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. Vaše osobné údaju sú spracovávané po dobu trvania zmlvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr.zákonom o archivníctve, zákonom o finančnom sprostredkovaní, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v ámci možných súdnych konaní).

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S POSKYTNUTÝMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Nová právna úprava Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

Ak sa domnievate, že Vaše práva ustanovené Nariadením GDPR, alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov boli dotknuté, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť ICS, mail: info@ics-sro.sk.

ICS - Insurance Complete Services s. r. o.
Drieňová 1/F * 821 01 Bratislava
IČO * 36808652
IČ DPH * SK2022427979
IBAN * SK40 1100 0000 0026 2983 5266

BEZPLATNÁ INFOLINKA
0800 101 505
ZO ZAHRANIČIA
+ 421 2 44 44 20 44